Noticias Actualidad Index

Indicis de desacceleració en la darrera actualització de l’Índex econòmic

El nostre Índex Econòmic registra que el 85% dels indicadors disponibles varen créixer durant el mes d’abril.

No obstant això, l’acceleració de l’activitat econòmica balear se modera sensiblement, passant del 84% al març al 73% durant el mes d’abril, cosa que significa que l’acceleració de l’activitat podrà atenuar-se en els pròxims mesos.

L’anàlisi de les dades reflecteix que la conjuntura econòmica balear continua mostrant un escenari de creixement fort, segit pel bon comportament del mercat laboral, però també que s’haurà d’estar alerta a una inflació més persistent que la prevista, especialment en relació al preu de l’energia i de determinats productes alimentaris i més a llarg termini, a un previsible augment del tipus d’interès que elevarà el cost de l’endeutament públic.

L’Índex Econòmic IB es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia Balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En concret, per a un període qualsevol de temps –un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiam el percentatge dels quals experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual).

Més informació.

Arriba la sisena edició dels Premis Cercle a la Innovació
José Luis Sampedro, en la memòria de la seva vídua, Olga Lucas