Historia del Cercle

Una mirada als inicis

“El Cercle d’Economia de Mallorca es va fundar l’any 1994 amb l’objectiu de cooperar a la revitalització i modernització de la vida econòmica de les Illes Balears i, també per contribuir al progrés i benestar social”

El Cercle d’Economia de Mallorca va néixer per la iniciativa d’un grup de professionals liberals, empresaris, executius d’empresa i funcionaris de l’Administració, que volien crear un lloc de debat i encontre, allunyat de les seves activitats professionals, on poder tractar temes relacionats amb Mallorca, especialment aquells del àmbit de l’economia i empresa, i naturalment sense deixar de banda aquells altres que, per la seva importància afectessin a la vida social de Mallorca.

La reunió fundacional fou el 17 de febrer de 1994, hi van participar 37 socis, es va prendre l’acord de constituir una associació amb el nom de Cercle d’Economia de Mallorca, es van aprovar els estatuts que regirien l’entitat i finalment, es va autoritzar a la primera Junta Gestora que fes les gestions per tal d’enregistrar i inscriure l’associació.

La primera Assemblea General de socis es va fer el 14 d’abril de 1994, a la mateixa es va donar compte de l’ inscripció al Registro Provincial de Asociaciones. Un altre acord va ser nomenar al primer president del Cercle, així per aquest càrrec, es va escollir a Isabel Corominas Guerin.

El dia 12 de maig de 1994 es va celebrar l’Assemblea per elegir la primera Junta Directiva. La presidenta Corominas va proposar els noms que formarien la Junta. D’aquesta manera s’iniciaven les activitats ordinaris del Cercle.

Posteriorment a Isabel Corominas (1994-1995), han estat Presidents del Cercle: Miquel Alenyar Fuster(1995-1996), Antoni Borràs Llabrés (1996-1998), Antoni Aguiló Lluna(1998-2000), Joan Buades Feliu(2000-2002), Alexandre Forcades Juan(2002-2014), Andreu Rotger Amengual(2014-2018) i José Maria Vicens Gómez(2018-Actualitat).

Presidents del Cercle d’Economia de Mallorca des de la seva fundació l’any 1994.

– Isabel Corominas Guerín (1994-1995)
– Miquel Alenyà Fuster (1995-1996)
– Antoni Borràs Llabrés (1996-1998)
– Antoni Aguiló Lluna (1998-2000)
– Joan Buades Feliu (2000-2002)
– Alexandre Forcades Juan (2002-2014)
– Andreu Rotger Amengual (2014-2018)
– Jose Mª Vicens Gómez (2018-Actualidad)

Imatge dels Presidents durant la celebració del 25 aniversari del Cercle d’Economia de Mallorca. D’esquerra a dreta, Andreu Rotger, Isabel Corominas, José Mª Vicens, Joan Buades, Alexandre Forcades, Antoni Aguiló i Antoni Borrás (falta Miquel Alenyar).

L’activitat més habitual del Cercle és l’organització de conferències i tertúlies, normalment van seguides d’un dinar o sopar i col·loqui amb el convidat, aquesta és una activitat reservada als socis.

Durant els 25 anys de vida de l’entitat, han estat molts els convidats que han passat per la tribuna del Cercle: economistes, empresaris, científics, advocats, escriptors, sociòlegs i un llarg etc. Els polítics també han tengut un especial protagonisme: tots els presidents i consellers del Govern de les Illes Balears han pogut explicar els seus programes i actuacions. També han passat els que foren presidents del Gobierno de España, Leopoldo Calvo Sotelo i Felipe González. Seria llarga la llista, per tant l’evitam.

A més, s’han fet diversos cicles monogràfics, que han acabat amb una publicació final, podem destacar els següents : el dedicat a l’Historia de l’ Economia Medieval de Mallorca; Publicacions que varen analitzar els sectors agrari, industrial i turístic de Mallorca.; Una mirada cap al futur va ser la publicació del llibre “Repensem el model de creixement balear”.

Quan la Junta Directiva ho ha cregut oportú, s’han fet notes d’opinió que s’han publicades als mitjans de comunicació. Podem destacar, el paper que ha tengut el Cercle en la reivindicació d’un nou model de finançament que fes justícia a les aportacions que fa la nostra Comunitat Autònoma a la resta de l’estat espanyol, així mateix, des del Cercle s’ha impulsat una Plataforma de la societat civil per tal d’aconseguir aquell propòsit. Hem ajuntat i reunit tots el partits polítics perquè abandonessin les seves diferències i fessin un front comú en la demanda d’un Règim Especial per les Illes Balears.

La publicació “Repensar Balears” ha servit per fer una aproximació a les realitats complexes i interdisciplinaris que podem trobar en aquestes illes.

Actualment, el Cercle té devers 300 socis, tots persones físiques i que són de variada procedència. També compta amb uns 30 socis col·laboradors, que són persones jurídiques i que amb les seves aportacions, ajuden al dia a dia de l’entitat. Hi ha grups de feina i comissions que es reuneixen periòdicament, podem destacar: innovació, articulació de la societat civil, educació, turisme responsable i seguiment del procés d’un Règim Especial/nou model de finançament dels Comunitats Autònomes.

El juliol de l’any 2019 el Cercle va fer un esdeveniment especial per celebrar els seus 25 anys de vida. Esperam poder-ne fer 25 més.

Galería, algunas imágenes de los primeros años.