El metabolisme econòmic de Balears

Com es pot comparar el tamany de diverses economies quan no es produeixen les mateixes coses ni es proporcionen els mateixos serveis? Per què diem que un país o una regió és una potència econòmica o supera a una altra determinada?

Igual que els organismes vius intercanvien i transformen contínuament matèria i energia per a mantenir la seva estructura i les seves activitats vitals, l’economia – i la Balear no és una excepció- també té el seu particular “metabolisme vital” que li permet produir, de forma ininterrompuda, béns i serveis consumint recursos i generant residus. El valor total de tots els béns i serveis finals (no intermedis) produïts per l’economia d’un país o d’una regió en un període determinat és, exactament, el Producte Interior Brut (PIB) la més important mesura utilitzada per a seguir el curs de la macroeconomia, i que permet quantificar les variacions del nivell global de la producció i dels preus.

Les anècdotes no poden substituir a la realitat de les dades. En un moment determinat necessitem mesurar quant engreixem o quina és la nostra pèrdua de pes. I necessitem saber, amb major precisió, si aquesta flaquesa o aquest sobrepès es deu a “greix” o a “múscul”. La situació, i el pronòstic, és molt diferent.

Pot semblar senzill, però és molt complex. Steven Landefeld, Director de l’Oficina d’Anàlisi Econòmica dels Estats Units, ho va resumir de manera més brillant: “El PIB és un dels grans invents del segle XX”. Ajuda als Governs, als empresaris i als ciutadans perquè tots necessitem saber què és el que està passant. No és la panacea- deixa fos altres variables del benestar- però, com el termòmetre en medicina, és un invent molt útil.

L’ús més important del PIB és doncs com a mesura de la grandària de l’economia, proporcionant una escala amb la qual mesurar el comportament de l’activitat econòmica –i de les seves diferents branques- en relació als anys precedents o comparar, en el nostre cas, l’energia econòmica de les Illes respecte a la resta de Comunitats Autònomes o regions europees.

Necessitem ser molt acurats, no obstant això, a l’hora d’utilitzar i interpretar xifres, sobretot quan fem comparacions temporals. Part de l’increment del valor del PIB representa, en aquest cas, increments dels preus dels béns i serveis. En un període determinat podem duplicar el valor del PIB, però no el tamany de l’economia real.

La Comptabilitat Regional d’Espanya responsabilitat de l’Institut nacional d’Estadística (INE) va estimar, al desembre de 2018, un avanç del PIB de Balears de 30.435.900.000 euros en el 2017, enfront dels 29.134.126.000 de 2016, la qual cosa suposa un 2,6% del total nacional. Catalunya és, en aquesta estimació l’economia més potent, un 19,2% (7,4 vegades el valor de la nostra).

En la figura adjunta pot veure’s una gràfica que sintetitza l’economia actual Balear relacionant el pes de les diferents branques d’activitat econòmica –inclòs impostos nets sobre els productes-, l’ocupació que cadascuna d’elles ocupa i la variació de les mateixes des de l’any 2000.

L’Hostaleria, restauració i comerç suposen un 34,4% del PIB, però crida poderosament l’atenció el pes cada vegada major de les “activitats immobiliàries” (compra-venta i lloguer) que han crescut en el que va de segle un 430%. La seva aportació al PIB és ja d’un 13,3% – generant només el 1,5% d’ocupació- xifra similar a la que suposen l’Administració Pública, educació, activitats sanitàries i serveis socials junts (13,7% PIB) amb un 18,4% d’ocupació.

En l’extrem oposat, les activitats d’Agricultura i Pesca contribueixen en un ínfim 0,7% al PIB de les illes i ,amb la Indústria manufacturera i la branca d’informació i comunicacions, són les úniques branques que mantenen nivells inferiors als de l’inici de segle. En definitiva la lectura detallada del PIB Balear i la seva evolució en aquest segle pot resumir-se en: economia basada en el turisme (Allotjament, transport, comerç i restauració); menys agricultura, indústria, informació i comunicacions; i molta més activitat immobiliària.

Engreixem de múscul o greix? Economia real o “economia de casino”?

Participam a la reunió constitutiva del Consell d’Àrea de Model de Ciutat
Els nous eurodiputats es trobraran amb grans reptes a solucionar