L’activitat econòmica a Balears. 2005-2018

El Cercle confirma l’alentiment del creixement de l’economia Balear.

En poc més d’una dècada, l’economia Balear ha experimentat recessions i creixements notables. Des de 2017 sembla consolidar-se una certa desacceleració de l’activitat econòmica.

Un dels aspectes que més literatura ha suscitat en el camp de l’anàlisi econòmica és l’estudi de l’activitat econòmica i, de forma especial, les característiques i intensitat de les contínues fluctuacions. Donades les dificultats per a calcular l’evolució del PIB, especialment en economies petites com la Balear, una alternativa és construir uns índexs, anomenats de difusió, sobre la base d’agregar indicadors representatius de l’activitat econòmica. La característica més diferencial i significativa d’aquest índex, és que no es limita a veure la situació en un moment concret de l’economia, sinó que permet predir quin serà la seva evolució en el futur.

En aquest sentit, els índexs de difusió es defineixen com el percentatge d’indicadors analitzats que en un moment determinat experimenten un creixement i d’aquests quals experimenten una acceleració, és a dir un creixement superior al del mes anterior. La fiabilitat de l’índex depèn del nombre d’indicadors emprats i de la seva representativitat respecte de l’evolució de l’economia. En concret, per a construir els índexs de difusió de la nostra activitat econòmica, en el Cercle s’han usat una bateria de 41 indicadors representatius de l’economia de les Illes, expressats ​​en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. Analitzant l’evolució d’aquest índex de difusió des de l’any 2005, pot observar-se que l’economia balear ha experimentat durant els últims anys, recessions i creixements notables. Des de febrer de 2014, el percentatge d’indicadors que creixen sobrepassa el llindar del 50%, d’altra banda, el percentatge d’indicadors que s’acceleren ha fluctuat per damunt i per sota del 50%, sense definir clarament si ens trobàvem en un període d’expansió o desacceleració. No obstant això, des de 2017 sembla consolidar-se una certa desacceleració de l’activitat econòmica a Balears i per tant una previsió de menor creixement anual de l’economia.